Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟୟ ଆବଣ୍ଟନ (କିଉଇଏ) ଏବଂ ମାସିକ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା (ଏମଇପି) ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ବିଭାଗରେ ନଗଦ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଅର୍ଥ

୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟୟ ଆବଣ୍ଟନ (କିଉଇଏ) ଏବଂ ମାସିକ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା (ଏମଇପି) ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ବିଭାଗରେ ନଗଦ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ