Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟୟ ବଣ୍ଟନ (କିଉଇଏ) ଏବଂ ମାସିକ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା (ଏମଇପି) ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ବିଭାଗରେ ନଗଦ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଅର୍ଥ

୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟୟ ବଣ୍ଟନ (କିଉଇଏ) ଏବଂ ମାସିକ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା (ଏମଇପି) ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ବିଭାଗରେ ନଗଦ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ