Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Rural Infrastructure Development Fund

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଅର୍ଥ

Rural Infrastructure Development Fund

Sr. No. Title Details/Download
1 ୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୮ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର Download(58.74 KB)୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୮ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର
2 ୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୭ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର Download(38.82 KB)୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୭ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର
3 ୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୬ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର Download(53.31 KB)୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୬ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର
4 ୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୫ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର Download(56.5 KB)୨୦୧୩-୧୪ (୧୩୫ତମ ପିଏସସି) ମଧ୍ୟରେ ଆରଆଇଡିଏଫ-ଏକ୍ସଆଇଏକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର