Skip to main content

ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଅର୍ଥ

ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ

Sr. No. Title Details/Download
1 ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ ଭଲ୍ୟୁମ୍-୧ Download(9.93 MB)ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ ଭଲ୍ୟୁମ୍-୧
2 ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍-୨ Download(6.77 MB)ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍-୨
3 ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀ Download(997.44 KB)ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବରଣୀ
4 ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଭୋଲ-୨ Download(7.14 MB)ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଭୋଲ-୨
5 ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ Special ତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲମ୍-୨ Download(1.93 MB)ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ Special ତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲମ୍-୨
6 ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ Download(847.51 KB)ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ
7 ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପିଆରଆଇ) ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ୨୦୧୯-୨୦ Download(479.34 KB)ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପିଆରଆଇ) ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ୨୦୧୯-୨୦
8 ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲବିଏସ) ପାଇଁ ୨୦୧୯-୨୦ Download(1.02 MB)ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ-ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ - ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲବିଏସ) ପାଇଁ ୨୦୧୯-୨୦
9 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଭୋଲ-୧) Download(1.88 MB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଭୋଲ-୧)
10 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୧) Download(101.07 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୧)
11 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୨) Download(191.33 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୨)
12 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୩) Download(308.74 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୩)
13 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୪) Download(105.51 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୪)
14 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୫) Download(86.07 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୫)
15 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୬) Download(63.78 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ସଂଲଗ୍ନ ୬)
16 ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ) Download(304.18 KB)ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ)
17 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୧ କଭର୍ ପୃଷ୍ଠା Download(38.58 KB)ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୧ କଭର୍ ପୃଷ୍ଠା
18 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୨ୟ ସ୍ୱୀକୃତି Download(85.25 KB)ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୨ୟ ସ୍ୱୀକୃତି
19 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୩ ବିଷୟବସ୍ତୁ Download(11.99 KB)ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ୩ ବିଷୟବସ୍ତୁ
20 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ) ଅଧ୍ୟାୟ ୧ Download(226.16 KB)ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ (ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ) ଅଧ୍ୟାୟ ୧